Skip to main content

Mange fylkeskommuner har redusert utslippene av klimagasser ved å ta i bruk biodiesel (HVO) i løpende busskontrakter. Denne muligheten forsvinner fra årsskiftet. Forslaget om full veibruksavgift på biodiesel øker kostnadene ved bussproduksjonen så mye at dette ikke kan realiseres uten at tilbudet til kundene blir dårligere. Alternativet om å øke prisene med 10 prosent i 2020 er det få politikere som vil gjennomføre.

Fylkeskommunene har kontrakter om lokale bussruter ofte med varighet på 7 år med opsjon på 3 år.  Av dagens kontrakter er 76 prosent inngått i perioden 2013 – 2019. Det utgjør nær 80 prosent av kjørte rutekilometer. Hoveddelen av dagens bussproduksjon er basert på dieselbusser, og slik vil det være fram til dagens kontrakter erstattet med nye. Det er som regjeringen peker på i Handlingsplanen for fossilfri kollektivtrafikk i 2025: «Det kan være kostbart om fylkeskommunene løser seg fra inngåtte kontrakter for å inngå nye fossilfrie kontrakter. Samtidig kan det være mulig å reforhandle enkelte kontrakter dersom det eksempelvis er ønskelig at kollektivtrafikken skal benytte seg av HVO (biodiesel)».  Muligheten til å ta i bruk avansert biodiesel (HVO) er redusert til en teoretisk mulighet fordi full vegbruksavgift ikke gjør det mulig å finansiere uten tilbudskutt for kollektivtrafikkselskapene.

For å oppnå fossilfri kollektivtrafikk med buss må trinn 1 være at dieselbusser i dagens kontrakter kjøres på det drivstoffet kan brukes på bussene, og som gir best CO2-reduskjon. Det er HVO f.eks. basert på avfall. Trinn 2 vil være å fase inn ny lav- og nullutslippsteknologi i eksisterende kontrakter der hvor det er driftsmessig og økonomisk mulig. Med dagens priser på drift av biogassbusser og elektriske busser vil dette være få busser dersom det ikke blir betydelig økning av midler til kollektivtransporten utover 2020-nivå. Trinn 3 vil være å stille krav til lav- og nullutslippsteknologi i nye anbud. Biodiesel(HVO) vil i trinn 1 og 2 være det viktigste virkemiddel for å få klimautslippene fra busstrafikken, og kunne sikre regjeringen muligheten til å oppnå fossilfri kollektivtrafikk med buss i 2025.

Fossilfri kollektivtrafikk i 2025 er mulig, men ikke med vegbruksavgift på biodiesel brukt i kollektivtrafikken.