Skip to main content

Det ble registrert 12 054 652 reiser i Brakars område i 2023. Det er ca 831 000 flere reiser enn i 2022, noe som utgjør en økning på 7,4 prosent. Til sammenligning med 2019, før pandemien, er det ca. 2 prosent færre reiser i 2023. 

– Vi hadde satt som mål å nå 12 millioner reiser i 2023, og er godt fornøyd med at vi har nådd målet og ser en positiv utvikling i alle områder siste år, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Økning i alle områder

Alle områdene i Buskerud øker i antall reiser fra 2022 til 2023. Det er til dels store økninger, noe som er naturlig ettersom de første månedene av 2022 fortsatt var preget av pandemien.

Bilde av søyler som viser utvikling i antall reiser fra 2014-2023.

Drammen og Lier

Reisetallene for 2023 i dette området ble påvirket av store strukturelle endringer i busstilbudet i Drammensområdet i forbindelse med at bybrua ble revet sommeren 2022. 

Totalt sett fikk Drammen en økning på 5,6 prosent siste år, men økningen er noe lavere i Drammensområdet enn i andre områder (se oversikt nederst på siden). I forhold til 2019 er det en økning på 2,2 prosent. Dette inkluderer busstilbudet i Svelvik som siden 1.1.2020 er driftet av Brakar.  

Bybrua var kollektivtrasé og bandt kollektivtilbudet sammen over Drammenselva på tvers av byen. Rivingen av brua førte til at flere linjer ikke lenger kjører til den mest sentrale delen av Drammen sentrum. I tillegg har det resultert i til dels stor forflytning av reiser mellom linjene i forhold til vanlig reisemønster. Det er derfor vanskelig å trekke direkte sammenligning med tidligere år, men ser vi bort fra ny trafikk til Svelvik, ser vi en nedgang i forhold til 2019 i Drammen. 

– En rapport fra Asplan Viak gjennomført for Brakar i 2022 konkluderte med at stengingen av bybrua kunne føre til 3-5 prosent nedgang i antall kollektivreiser i Drammen. Samtidig vet vi at bruken av hjemmekontor er stor i Drammen. Begge disse forholdene kan ha spilt inn på utviklingen i Drammen, sier Terje Sundfjord

Generelt er det en økning på de fleste linjer på mellom 3 og 11 prosent. Nye bylinjer som ble opprettet i 2022 i forbindelse med riving av bybrua, har stor økning i antall reiser, som f.eks linje 14 Underlia-Strøtvet (+80 %) og linje 25 til Gulskogen (+70 %). Det er derimot nedgang på noen linjer som ikke lenger krysser over fra Strømsø til Bragernes, som linje 4 fra Kniveåsen (-8 %), linje 15 fra Austad Skog (-23 %), linje 16 fra Mælen/Skoger (-6 %) og linje 21 fra Tolerud (-14 %). 

Linje 3 største linje

Linje 3 mellom Fjell og Kastanjesletta er fortsatt den største enkeltlinjen både i Drammen og i hele Buskerud. Den økte også med 3 prosent siste år, og med 2 034 033 reiser i 2023 står den alene for nesten 17 prosent av alle reiser hos Brakar.

I Lier er det i hovedsak økning på alle linjer. Den største linjen er linje 71 Drammen-Lierbyen-Asker, med nesten 900 000 reiser. Den er også den tredje største i hele fylket. Linje 71 økte med 4 prosent siste år. Linje 169 Lierbyen-Oslo økte med 8 prosent, og hadde rundt 150 000 påstigninger. Denne linjen har langt færre reiser enn før pandemien, og er kanskje den linjen som i størst grad ser ut til å preges av mindre arbeidspendling og bruk av hjemmekontor.  

Nedre Eiker

Trafikken økte også på alle linjer som betjener Mjøndalen og omegn. Det er stor variasjon på linjene med økning fra 1 til 23 prosent. Det er linje 55 Hovjordet – Drammen som øker mest.  Linje 51 mellom Mjøndalen og Drammen er nest største linje i fylket, og bikket i fjor for første gang 1 million reiser. Den er en av de få linjene som fortsatt kjører inn til Bragernes torg.

Svelvik

I Svelvik ser vi en pen økning på linje 91 Drammen-Svelvik siste år (+14 %), hvor Brakar styrket tilbudet med flere avganger høsten 2023. Linje 92 Svelvik-Mariås økte med 8 prosent, mens skolebussen til Tangen skole hadde en nedgang på 5 prosent.

På ferjen MF Svelvik er det registrert ca. 240 000 reiser mot 217 000 til samme tidspunkt i 2022. Det er en økning på 10,2 prosent. Det ble fraktet 132 300 kjøretøy.

Turen fra Svelvik til Verket har 78 daglige avganger mandag til fredag, 56 avganger lørdag og 52 avganger på søndag. Årlig utfører ferja over 25 000 turer.

Nattbussen i Drammen

Antall reiser med nattbussene i Drammen lå i 2023 på samme nivå som i 2022. Nattbussene kjører fra Drammen sentrum med tre avganger natt til lørdag og natt til søndag. Av de fire nattbusslinjene, er det flest passasjerer på 51N Drammen – Mjøndalen. Totalt var det 6 886 reiser på denne linjen i fjor.

  • Fjell: 2 623
  • Kniveåsen: 2 958
  • Konnerud: 4 570
  • Mjøndalen: 6 886
Bilde av søylediagram som viser oversikt over antall reiser i Drammen og Lier fra 2015-2023.

Kongsberg og Numedal

Størst økning i Buskerud ser vi i Kongsberg og Numedal, med 14 prosent flere reiser i forhold til 2022. Ser vi tilbake til 2019 har vi også økning i antall reiser i dette området på så mye som 5,9 prosent. 

Siste år er det spesielt 403 Kongsberg – Skollenborg (+33 %), bylinje 401 Gamlegrendåsen Nord-Lindbojordet (+27 %) og 420 Kongsberg-Geilo (+28 %) som har økt i antall reiser. Linje 401 er den største busslinjen i Kongsberg med ca 160 000 reiser i fjor. 

– Linje 403 til Skollenborg er styrket over tid, forteller Sundfjord. Den er et godt eksempel på at buss konkurrerer bra på mellomlange distanser, og har hatt en formidabel vekst de siste årene, sier Sundfjord.

Utover dette ser det ut til at økningen på Kongsberg primært skyldes at det er flere skoleelever som reiser.  Det gjelder både bylinjer og linje 420 Kongsberg – Geilo. På sistnevnte er det få som reiser hele strekningenog linjen fungerer i stor grad som pendlerbuss til/fra Kongsberg. 

Det er også nedgang på noen linjer som 410 Kongsberg – Sagvoldbrua (-10 %) og Kongsberg – Krekling (-12 %). Den siste er skolebuss.  

Brakar Fleks

Fra juni 2023 ble linjene 405 Frydenbergåsen-Vibehaugen og 407 Kongsberg knutepunkt-Gamlegrendåsen Sør erstattet av bestillingstilbudet Brakar Fleks og nye linje 406 Tislegård- Kongsberg knutepunkt. Antall reiser på Brakar Fleks i 2023 endte på ca. 35 000 mot ca. 9 000 i 2022. 

Siden tilbudet er lagt om er det vanskelig å gjøre en direkte sammenlikning av reisetall, men i hovedsak ser det ut til at antall reiser på disse linjene samlet har økt med rundt 51 prosent siste år, men har falt noe siden før pandemien. 

Bilde av søylediagram som viser oversikt over antall reiser i Kongsberg og Numedal fra 2015-2023.

Øvre Eiker og midtfylket

I Øvre Eiker og midtfylket er busstilbudet preget av skoletransport og pendlerstrømmer mot Drammen. Linje 100 og 101 fra Hønefoss og Vikersund, som er viktige for arbeidsreiser mot Drammen, har en økning på henholdsvis 17 og 19 prosent fra 2022. 

Det er også en økning på ca. 17 prosent på linje 103 Skotselv-Åmot og linje 104 Vikersund-Åmot.

Linje 101 er størst

Linje 101 er den største linjen i dette området, med rundt en halv million reiser i året. Kollektivtilbudet er for øvrig i stor grad preget av skoletransport, og antall elever påvirker reisetall i stor grad. 

Høsten 2023 startet vi opp den nye linjen 125 til Harakollen. Linjen hadde beskjedne 3 243 reiser i 2023. Linjen er primært tilrettelagt for skolereise, og ikke mot f.eks overgang til tog i Hokksund. 

Totalt sett hadde området en økning på 10,4 prosent fra 2022, og er nesten tilbake på 2019-nivå med omtrent 99 prosent av trafikken i 2019. 

Bilde av søylediagram som viser oversikt over antall reiser i Øvre Eiker og Midtfylket fra 2015-2023.

Ringerike, Hole og linje 200

I Ringerike og Hole er det skoletransporten som står for en stor andel av de bussreisende, i tillegg til linje 200, som frakter pendlerne mellom Hønefoss og Oslo. Hele området økte med 7,8 prosent fra 2022, og er tilbake på samme nivå som i 2019. 

Linje 200 er den største linjen på Ringerike, med nesten en halv million reiser i 2023, og en økning på 14 prosent fra 2022. Det er også en økning mot 2019, med 1,1 prosent. 

Bylinjene i Hønefoss

Det er også flere reiser på noen av bylinjene i Hønefoss. Linje 228 Haldenjordet-Hvervenmoen økte med 22 prosent fra 2022, og linje 223 Hønefoss-Klekken-Haug økte med 15 prosent. 

På linje 223 har det vært en tydelig økning i antall skoleelever som skal til videregående skole. Det er også strukturelle endringer i selve skoletilbudet i Ringerike kommune som har gitt endringer i skoletransporten. Utover dette varierer antall reiser på Ringerike veldig fra linje til linje og følger behov til/fra skole. 

Uværet «Hans» i august 2023, som førte til store oversvømmelser i Hønefoss, kan også ha påvirket passasjertallene i dette området. 

Bilde av søylediagram som viser oversikt over antall reiser i Ringerike og Hole fra 2015-2023.

Hallingdal og Hemsedal 

Helt nord i Buskerud har antall reiser økt både siste år (+11,1) og i forhold til 2019 (+ 9,7). Her er det i hovedsak skoletransport som står for mesteparten av trafikken, men lokalisering av flyktningmottak har også ført til økning i antall reiser. 

Linje 330 Geilo-Gol har tradisjonelt vært den største busslinjen i Hallingdal. Denne ble delt i to linjer i 2022: 330 og 332. Til sammen ble det registrert rundt 168 000 reiser på disse to i 2023, noe som utgjør en økning på 26 prosent siste år, og 18 prosent fra gamle linje 330 i 2019.  

Bilde av søylediagram som viser oversikt over antall reiser i Hallingdal og Hemsedal fra 2015-2023.

Reiser per område 2023

Område201920222023% siste år% fra 2019
Drammen og Lier8 326 7358 036 1138 514 0265,62,2
Øvre Eiker og midtfylket1 256 0561 112 7831 242 03010,4-1,1
Kongsberg og Numedal629 139572 746666 07914,05,9
Hallingdal og Hemsedal313 123314 135350 27410,412
Ringerike og Hole1 282 8531 181 6961 282 3537,80,0
Sum12 569 689*11 223 27312 056 652*7,4-2
Utvikling i antall reiser pr område 2019-2023 og 2022-2023.
*Resultat for 2019 er inkl. Røyken og Hurum som nå inngår i Asker kommune, mens resultat for 2023 inkluderer Svelvik.

Reisetall topp 10 linjer 2023

LinjeAntall reiser 2023Endring i % fra 2022
1. Linje 3 Kastanjesletta-Fjell2 034 033+2,9%
2. Linje 51 Drammen-Mjøndalen1 073 129+7,5%
3. Linje 71 Drammen-Asker894 971+4%
4. Linje 5 Vinnes-Tors vei578 884+2,6%
5. Linje 4 Drammen-Kniveåsen523 190-8%
6. Linje 61 Bera-Lierbyen skole494 417+8,4%
7. Linje 101 Drammen-Vikersund/Hønefoss470 544+19,2%
8. Linje 200 Hønefoss-Oslo469 735+14%
9. Linje 22 Drammen-Konnerud/Svingen430 967+5%
10. Linje 24 Drammen-Konnerud/Eikerdelet427 901+5%