Skip to main content

Transportvedtekter for Brakar AS

Transportvedtektene danner grunnlaget for drift av kollektivtrafikken i Buskerud, og er godkjent av Samferdselsdepartementet.

Kap. I Reisende

1 Hvem vilkårene gjelder for

Vilkårene gjelder for reiser med rutegående busstrafikk i Norge og er å anse som kontraktsbetingelser mellom den reisende og den transportør som forestår transporten.

2 På- og avstigning 

Har myndighetene fastsatt stoppesteder, skal på- og avstigning foregå på disse. Dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig og i tråd med trafikkreglene kan slike opphold også foregå utenfor de faste stoppesteder.

3 Takster – refusjoner 

Transportør skal benytte takstregler, herunder moderasjonsordninger, godkjent av den myndighet som Samferdselsdepartementet har fastsatt som takstmyndighet for vedkommende rute eller rutebilselskap. Takstreglene kan også inneholde forutsetninger om refusjon for periodebilletter som ikke blir benyttet. Opplysninger om takster og moderasjoner skal være tilgjengelig for de reisende, herunder opplysninger om refusjonsordninger og hvor man skal henvende seg om dette.

4 Billett 

Rett til befordring gis ved kjøp av billett eller kort. Billett skal løses eller kort fremvises/klippes ved påstigning, dersom det ikke er truffet særskilt ordning for betaling. Den reisende må selv kontrollere at det er mottatt riktig billett og vekslepenger. Reklamasjon må så vidt mulig skje på stedet. Får en reisende ikke løst billett til rett tid, skal dette gis tilkjenne overfor vognbetjeningen snarest mulig og før rutebilen forlates.

Teknisk feil på billettløsning er Selskapets ansvar og den reisende har rett til å fortsette sin reise.

Kort som misbrukes eller forsøkes misbrukt, inndras av vognbetjeningen eller kontrolløren mot kvittering. Reisende som nekter å betale tilleggsavgift eller som nekter å levere fra seg kort, kan anmeldes til politiet, jfr. Straffeloven § 403.

I henhold til lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy av 21. juni 2002 nr. 45 § 33 kan passasjerer uten gyldig billett holdes tilbake. Vilkår om å holde tilbake reisende må godkjennes konkret av Samferdselsdepartementet hva gjelder det enkelte selskaps transportvilkår.

5  Tilleggsavgiftsbillett

Reisende som ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, plikter å betale tilleggsavgiftsbillett. Dette gjelder også om den reisende ønsker å avbryte reisen. Tilleggsavgiften er fastsatt av Samferdselsdepartementet. Betalt tilleggavgiftsbillett gir rett til å fortsette reisen på samme vilkår som ved kjøp av  ordinær billett.

Ved betaling av tilleggsavgift på stedet er avgiften kr. 750,-.

6 Tilleggsavgiftsbillett – utsatt betaling

Reisende som ved kontroll ikke fremviser gyldig billett, og som heller ikke betaler tilleggsavgiftsbilletten på stedet, skal oppgi korrekt navn, adresse og fødselsdato og avvente verifisering av identitetsopplysningene, slik at Selskapet as senere kan innkreve betalingen av tilleggsavgiften. Det kan ilegges et ekstra gebyr for å få tilsendt faktura. Reisende som ikke betaler tilleggsavgiftsbillett på stedet, har ikke rett til å fortsette reisen.

Manglende innbetaling over giro vil bli purret opp, og om nødvendig innkreves ved inkasso. Dette gjelder også mindreårige over 15 år, som imidlertid ikke vil være ansvarlig for inndrivelseskostnadene i forbindelse med inkasso. Foresatte vil bli orientert om forholdet ved manglende innbetaling.

7 Tilbakehold av reisende uten gyldig billett

Selskapets kontrollører kan holde tilbake den reisende når vedkommende:

a) ikke fremviser gyldig billett og

b) ikke betaler tilleggsavgiftsbillett på stedet, og

c) ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato.

Den reisende kan holdes tilbake så lenge vedkommende ikke oppgir korrekt navn, adresse og fødselsdato. Tilbakehold kan utøves også mens de opplysninger vedkommende gir, blir verifisert. Dersom den reisende likevel betaler tilleggsavgiftsbilletten, skal tilbakeholdet avsluttes.

Tilbakehold kan ikke skje dersom dette etter omstendighetene vil være et uforholdsmessig inngrep. Personer under 15 år vil normalt ikke bli tilbakeholdt.

8  Opptreden 

Reisende plikter å ta tilbørlig hensyn til andre reisende og innrette seg etter vanlige sikkerhetsregler. Bilbelte og annet sikringsutstyr skal benyttes der dette er tilgjengelig. Under fart er det ikke tillatt å samtale med eller på annen måte forstyrre føreren.

9  Røyking og rusmidler 

Forbud mot røyking skal overholdes. Nytelse av alkoholholdige drikkevarer eller andre rusmidler er forbudt.

10 Forstyrrelser 

Vognbetjeningen kan nekte å ta med reisende som er synlig påvirket av rusmidler eller som på annen måte kan bli til ulempe eller ubehag for de øvrige reisende. Reisende som opptrer usømmelig eller som på annen måte sjenerer de øvrige passasjerer, kan vises bort dersom de ikke etterkommer anmodning fra vognbetjeningen.

11 Ansvarsregler for den reisende 

Skade som den reisende påfører rutebil eller innretninger skal erstattes etter vanlige erstatningsregler.

Kap. II Reisegods

12 Håndbagasje 

Reisende kan fritt ta med lett håndterlige gjenstander (håndbagasje) med samlet vekt inntil 20 kg for hver billett. Bagasjen må anbringes slik at den ikke sjenerer de reisende eller hindrer på- og avstigning.

13  Annet reisegods 

Mot fraktgodtgjørelse kan det medtas tyngre eller større gjenstander eller bagasje i den utstrekning plassen tillater det og vognbetjeningen finner det forsvarlig. Slike gjenstander skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen.

Barnevogner kan medtas i den utstrekning plassen tillater det og skal anbringes etter anvisning av vognbetjeningen. Sykler som kan demonteres eller legges sammen kan medtas i bagasjerom. Andre sykler medtas kun på rutebiler med sykkelstativ eller annen egnet plassering, så langt plassen rekker og føreren finner det forsvarlig.

14 Levende dyr 

Transportøren har ikke plikt til å ta med levende dyr. Vognbetjeningen avgjør i hvilken utstrekning dyr kan tas med i rutebilen. Hunder skal holdes i bånd under transporten og plasseres slik at de ikke sjenerer andre reisende. Dyr som er aggressive eller sjenerer de reisende på annen måte, kan settes av under transporten.

15  Ansvar og erstatning for tap av eller skade på reisegods 

Transportøren er ikke ansvarlig for tap av eller skade på gjenstander som tas med fraktfritt med mindre det kan påvises forsett eller grov uaktsomhet fra betjeningens side. For øvrig reguleres selskapets ansvar av Bilansvarsloven av 3. februar 1961.

For reisegods som det er betalt godtgjørelse for etter § 9, er transportør ansvarlig for tap eller skade som rammer godset fra det anbringes i bussen frem til bestemmelsesstedet. Dette gjelder likevel ikke dersom tapet eller skaden skyldes feil eller forsømmelse fra den reisende som har med seg godset.

Ved fastsettelse av erstatningens størrelse, kommer lov om vegfraktavtaler av 20. desember 1974 til anvendelse. Lovens § 32, 2. ledd bestemmer at ved innenriks befordring kan erstatningen ikke overstige 17 SDR for hvert kilogram av det tapte gods i bruttovekt (SDR er en internasjonal valutaenhet, kalt de spesielle trekkrettigheter, som er fastsatt av Det Internasjonale Valutafond).

16 Reklamasjon 

Den som vil kreve erstatning etter bestemmelsene i § 11, må gjøre dette innen rimelig tid og uten ugrunnet opphold.

Kap. III Ansvar og erstatning

17 Selskapets ansvar ved forsinkelser og innstillinger 

Transportøren skal så vidt mulig informere passasjerene om innstillinger, forsinkelsene og andre driftsforstyrrelser og angi hvordan passasjerene skal forholde seg i den enkelte situasjon. Mindre forsinkelser må påregnes.

Forsinkelser som allerede foreligger når avtalen om befordring ble inngått anses akseptert av passasjeren. Innstilles eller avbrytes en rute underveis, skal transportør ut fra forutsetningene i det aktuelle tilfelle sørge for viderebefordring innen rimelig tid. Hva som er å betrakte som «innen rimelig tid», vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Hvor viderebefordring ikke finner sted eller ikke har funnet sted innen rimelig tid, har den reisende krav på å få erstattet det tap vedkommende blir påført hvis transportøren har opptrådt uaktsomt. Det tap som oppstår, må dokumenteres overfor transportør. Det er kun det direkte tap som dekkes. Kunden har plikt til å begrense sitt tap.

18 Ansvar for skade på person 

Ved skade på person har trafikkselskapet ansvar etter bestemmelsene i Bilansvarsloven.

Kap. IV Sluttbestemmelser

19 Klager 

Eventuelle klager på transportør, betjeningen eller rutens avvikling rettes til transportørens kontor. Dette gjelder også klager over at kort er blitt inndratt i henhold til bestemmelsene i § 4.

20 Informasjon om vilkårene 

Befordringsvilkårene skal følge med i hvert enkelt kjøretøy ved gjennomføring av den type transporter vilkårene gjelder for. Vilkårene skal også være tilgjengelig for de reisende eller det skal gå frem på annen måte hvor vilkårene er tilgjengelig. Transportørens navn og hvorledes selskapet kan kontaktes, skal også angis.

21 Gyldighet 

Den enkelte transportør kan anvende supplerende befordringsvilkår såfremt disse ikke innskrenker de reisendes rettigheter i forhold til reglene i § 1 – 17 ovenfor.