Skip to main content

Brakar, Ruter og Østfold kollektivtrafikk har siden mai 2020 jobbet med en utredning av ny pris- og betalingsmodell for kollektiv- og mobilitetstilbudet i Viken fylkeskommune og Oslo kommune. I sluttrapporten, som nå er klar, anbefaler selskapene at nåværende sonemodell videreføres.

Denne modellen har samme muligheter for utvikling av et sømløst kundetilbud som de øvrige sonemodellene, men har fordelen av at man slipper investeringskostnadene  og risikoen som er forbundet med å etablere en ny sonemodell. Dagens sonemodell kan også kombineres med utvikling av nye, fleksible billettprodukter, som etterspørres i større grad som følge av pandemien.

Med bakgrunn i dette har selskapene sammen utarbeidet et veikart med konkrete tiltak som skal bidra til å realisere sømløse reiser for innbyggerne i Oslo og Viken. Det arbeides i tillegg med å harmonisere forretningsregler og å få etablert en felles teknologisk plattform, som vil gi gode muligheter for relativt raskt å kunne gi de reisende i regionen mer attraktive tjenester og mer sømløse reiser.

Les hele rapporten her.

Pressekontakt: 
Kjersti D. Nordgård, tlf. 918 43 227