Skip to main content

Busskundene er på full fart tilbake i kollektivtrafikken. Året 2022 fikk en dårlig start med nye koronarestriksjoner, men fra mai har antall reiser tatt seg godt opp. I perioden mai-juli er 94 prosent av kundene tilbake i forhold til «normalåret» 2019.

Totalt har Brakar registrert ca. seks millioner reisende i gamle Buskerud i årets første sju måneder, mot sju millioner i 2019. Det er 15 prosent under 2019, men ca. 32 prosent bedre enn i pandemiåret 2021.

På god vei tilbake

– Nedgangen vi ser de første månedene av året var som forventet, men trafikken tok seg opp utover våren, og nå er mer enn 9 av 10 reisende tilbake i kollektivtrafikken. Det er vi veldig godt fornøyd med, sier administrerende direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Analyser Brakar utførte under pandemien estimerte et permanent tap av reiser på ca. 15 prosent som resultat av økt bruk av hjemmekontor og smittefrykt blant kundene.

– Mer bruk av hjemmekontor kan være bakgrunn for nedgangen vi ser på noen linjer, som linje 169 Lier-Oslo og bylinjene i Drammen, men estimater vi har gjort viser at riving av bybrua kan gi opp mot fem prosent tap av reiser i rushtiden, sier Sundfjord.

Pendlelinjene inn til Drammen har i større grad fått tilbake sine kunder.

– En årsak til dette kan være at de brukes av kunder med yrker hvor hjemmekontor ikke er mulig, samt at skolereiser for videregående elever er på disse linjene, legger han til.

Økte kostnader

Pandemien har imidlertid blitt avløst av en ny utfordring for vår bransje:  kostnadsveksten som følge av økt inflasjon og høyere energipriser. Generelt har kollektivsektoren hatt en kostnadsøkning på 8-10 prosent.

– Vi opplever at kundene kommer tilbake om lag som før pandemien, men kan måtte komme til å redusere tilbudet i 2023 av fordi fylkeskommunen ikke får dekt opp for kostnadsveksten av staten, sier Sundfjord.

Integrert busstilbud i Drammen, Nedre Eiker og Lier

I Drammensområdet er linjene mellom Drammen, Lier og Nedre Eiker sterkt integrert og derfor vanskelig å skille i antall reiser. Ser vi området under ett har vi en reduksjon i antall reiser på kun 6 prosent i perioden mai-juli, og dermed er mer enn 9 av 10 tilbake på bussen her. Ser vi på tallene hittil i år, har vi en nedgang på 15 prosent sammenlignet med 2019.  Det er Drammen by som har størst nedgang, også i perioden mai-juli.

Drammen

Omlegging av hele busstilbudet i forbindelse med riving av bybrua i Drammen gjør det vanskelig å sammenligne 2019- og 2022-tall direkte. I sum ser vi en nedgang på 20 prosent for Drammen de sju første månedene av året, og 17 prosent i perioden mai-juli. Det er en forflytning av reiser mellom Drammenslinjene og linjene til Nedre Eiker som gir nedgang i Drammen og vekst i Nedre Eiker. Nedgang på de øvrige bylinjene i Drammen er likevel relativ jevn fram mot sommeren og ligger på mellom 15 og 17 prosent, mens vi ser at trafikken på Konnerudlinjene tar seg opp fra mai og utover sommeren.

Økning i Nedre Eiker

Nedre Eiker kan vise til en økning i trafikken. På busslinjene i dette området har antall reiser økt med 2,8 prosent per juli sammenlignet med før pandemien. I perioden mai-juli er økningen på hele 30 prosent. Dette skyldes primært at kundene i større grad har flyttet seg fra linje 3 Kastanjesletta (Drammen) til linje 51 Mjøndalen-Drammen, som sorterer under Nedre Eiker, og nå er viktig byttelinje for alle som skal inn til Bragernes torg.

Økning i Lier

Per juli har Lier en nedgang på tolv prosent i antall reiser, men også her ser perioden mai-juli bedre ut og øker med seks prosent i forhold til 2019. Også her påvirkes reisetall av omlegging i Drammen, og linjer på tvers gjør sammenligning med 2019 vanskelig. Ny linje 61 til Lierbyen skole har for eksempel tatt over reiser fra linje 71 Drammen-Asker og bidrar til at antall reiser øker, mens linje 71 har en reduksjon i antall reiser. Vi ser likevel at 93 prosent av kundene er tilbake på linje 71 i løpet av mai-juli.

Linje 169 Lierbyen-Oslo er blant de med størst prosentvis reduksjon i antall reiser av alle Brakars linjer med en nedgang på 44 prosent for hele året, og 33 prosent i mai-juli sammenlignet med 2019. På de øvrige linjene i Lier er det stor variasjon.

Kongsberg og Numedal

Det er en generell nedgang på alle linjer i Kongsberg/Numedal, og strukturelle endringer Brakar gjorde i busstilbudet rett før pandemien gjør at alle tall ikke er nøyaktig sammenlignbare. Sammenlignet med 2019 er det en nedgang på 23,6 prosent per juli, men kun 15 prosent i perioden mai-juli. Kongsberg/Numedal er det området som hittil er tregest med å få tilbake reiser etter pandemien.

HentMeg-tilbudet har hatt nesten 8 000 reiser per juli, og har tatt over noe av trafikken på linje 405 Frydenbergåsen-Vibehaugen og 407 Gamlegrendsåsen Sør-Carpus som nå kun kjører i rushtid.

Linje 420 Kongsberg-Rødberg har en nedgang på ca. 25 prosent per juli, men også der er 9 av 10 tilbake i perioden mai-juli (91 prosent).

Buskerudbyen

Buskerudbykommunene totalt sett har, per juli i år, 90 prosent av alle bussreiser tilbake. For perioden mai-juli isolert sett er 94 prosent tilbake sammenliknet med 2019.

Øvre Eiker og midtfylket

Øvre Eiker og midtfylket hadde nedgang på ca. 16 prosent per juli, men per mai er også her 94 prosent tilbake på bussen. Dvs. en nedgang på seks prosent fra 2019. Endring i antall reiser på linjene varierer, men viktige linjer som linje 100 Hønefoss-Drammen har fått tilbake tilnærmet alle sine kunder. 

Økning i Hallingdal og Hemsedal

Alle områder har hatt god trafikk siden mai, men i områdene hvor skolereiser utgjør brorparten av kollektivreisene ser vi at de reisende kom raskere tilbake. I Hallingdal og Hemsedal har antall reiser økt fra 2019. Her er det mye skoletrafikk, men også mottak av flyktninger som har behov for reise har sannsynligvis slått inn på statistikken. Totalt sett for året har Hallingdal og Hemsedal hatt en nedgang på 13 prosent, men økt med én prosent i perioden mai-juli i forhold til samme periode i 2019.

Ringerike og Hole

På Ringerike ble det foretatt 24 prosent færre reiser i årets første sju måneder sammenlignet med 2019. Også her ser vi at kunden kommer tilbake fra mai og utover, og i løpet av perioden mai-juli er 98 prosent tilbake på bussen, dvs. en reduksjon på kun to prosent fra 2019.

Store bylinjer som 228 Haldenjordet-Hvervenmoen har i stor grad fått tilbake antall reiser og har i mai-juli en nedgang på kun tre prosent sammenlignet med 2019. På de øvrige linjene varierer endringen i antall reiser veldig.

På linje 200 Hønefoss-Oslo tok antall reiser seg godt opp fra mai, og de siste månedene er 97 prosent av kundene tilbake. Totalt for første halvår var nedgangen på 17 prosent på denne viktige pendlerlinjen, som også utgjør en viktig tilgang til fornøyelser og sosiale treff i Oslo for innbyggerne i Ringerike og Hole kommune. Før pandemien økte Brakar tilbudet på linje 200 betydelig, men kuttet i antall avganger i rushtid da kundene uteble under pandemien. Etter pandemien ser det ut til at de reisende har mer fleksible reisebehov ettersom de har spredt seg mer tidsmessig og fordelt seg på flere avganger.

Har tro på at enda flere er tilbake i løpet av høsten

– Vi er nå spente på trafikken utover høsten, men håper og tror at enda flere vil ta bussen igjen. Målet vårt for 2022 er ca. 10,5 millioner reiser, mot 12,6 i 2019. Slik det ser ut nå vil vi nærme oss 11 millioner reiser i løpet av 2022, sier Terje Sundfjord.

  2019 2022 Endring fra 2019 % fra 2019 % mai-juli ift 2019
Drammen, Lier og N.Eiker 4 883 906 3 195 272 4 161 365 -14,8 -6
Øvre Eiker/midtfylket 667 878 562 961 -104 917 -15,7 -6
Kongsberg og Numedal 376 839 287 851 -88 988 -23,6 -15
Hallingdal/Hemsedal 187 933 163 190 -24 743 -13,2 1
Ringerike og Hole 793 959 599 859 -194 100 -24,4 -2
Sum sammenlignbare tall 6 910 515 5 845 735 -1 064 780 -15,4 -6

Tabellen viser endring i antall reiser 2019-2022, per juli, og for perioden mai-juli. Svelvik er ikke inkl. i totaltall for Drammen, Lier og Nedre Eiker, da vi mangler alle tall for 2019. Svelvik ble da driftet av Vestfold Kollektivtrafikk.

For ytterligere kommentarer:

  • Terje Sundfjord, adm direktør, tlf. 992 29 093
  • Kjersti D. Nordgård, salgs- og markedssjef, tlf. 918 43 227