Skip to main content

Brakar har gitt Multiconsult oppdraget å finne ut hvordan man kan få en andel på 75 prosent grønne reiser til det nye sykehuset på Brakerøya. Hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud fylkeskommune ber Brakar og administrasjonen jobbe for å påvirke implementering av denne rapportens anbefalinger.

Prosjekter som Gardermoen og Rikshospitalet viser at man med god og offensiv planlegging kan oppnå kollektivandel i verdensklasse i Norge, når store knutepunkter etableres. Byggingen av sykehuset vil påvirke trafikkstrømmen i hele Drammen, ikke bare området rundt Brakerøya.

-Det er nødvendig med et uttalt mål om grønn andel for at det skal kunne realiseres, sier administrerende direktør i Brakar Terje Sundfjord.

Høy frekvens og framkommelighet nøkkelen
Rutebusser med høy frekvens og god framkommelighet vil være ryggraden i et system for grønn mobilitet til det nye sykehuset. Konseptet innebærer utvikling av kollektivtilbudet i tråd med Brakars kollektivstrategi og etablering av en trasé for superbuss på nordsiden av Drammenselva. Eksemplene fra Oslo og Gardermoen viser også at etableringen av de gode kollektivtraseene har gitt et svært godt tilbud til de som bor langs dem men som ikke i det daglige har skullet reise til Gardermoen eller Rikshospitalet.

Mange dør-til-dør reiser kombinerer flere transportmidler. For å nå målet om 75 prosent «grønne» reiser må de ulike transportmidlene derfor sees i sammenheng. Kollektivreiser består i de fleste tilfeller av mange etapper og tar mye lengre tid enn tilsvarende reise med bil. Kortere reisetid for kollektivtransport kan sammen med restriksjoner for bilkjøring endre konkurranseforholdet slik at buss og tog blir like attraktive som bil.

Målene og strategiene som pekes på i rapporten kan bare realiseres dersom Buskerudbypakke 2 blir en realitet. Det samme gjelder tiltakene for et bedre kollektivtilbud og satsing på nye mobilitetsløsninger som el-sykler og selvkjørende kjøretøy.

Teknologi og planlegging gir nye reisemuligheter
Bedre transporttilbud, arealplanlegging og restriksjoner på bilbruk må forsterke hverandre hvis Brakar skal klare å nå sine mål. Ny teknologi, som apper og selvkjørende kjøretøy, muliggjør nye mobilitetstilbud. Transport kan bli en tjeneste som kan skreddersys og bestilles ut fra den enkeltes behov. Bysykler og selvkjørende kjøretøy kan fungere som tilbringer til rutegående busser og tog med god og forutsigbar fremkommelighet.

-Dette krever samordnet innsats av mange aktører, understreker Sundfjord. -Virkninger av kollektivsatsingen er i stor grad avhengig av tiltak og virkemidler som forvaltes av andre enn Brakar, sier han.

Grønne valg krever tilrettelegging
Multiconsults utgangspunkt har vært en reisevaneundersøkelse blant ansatte ved dagens sykehus. Ifølge undersøkelsen er kvaliteten på kollektivtilbudet viktigere for valg mellom kollektiv og bil enn andre faktorer, som for eksempel turnusarbeid, avstand til jobb og ærender på arbeidsreisen. Tilrettelegging på arbeidsplassen er viktig for å få flere til å sykle.

Les hele rapporten her.

Brakar setter i gang et spennende prosjekt for forbedret mobilitet i Kongsberg. Les mer om det her!