Skip to main content

Per juli har Brakar registrert rundt 7 012 000 reiser med buss i Buskerud. Dette er 228 000 flere reiser enn til samme tidspunkt i 2018, og utgjør en vekst på 3,4 prosent for Buskerud totalt.

Veksten er størst på bylinjene i Hønefoss, Drammen og Kongsberg med henholdsvis 12,4, 6,9 og 4,5 prosent. I Buskerudbyen totalt (Drammen, Lier og Nedre Eiker) er det registrert 4,3 prosent flere reiser.

Vekst i byområdene kommer som resultat av en bevisst satsing i disse områdene over tid. I Buskerudbyområdet er det bevilget ekstra midler fra både Buskerud fylkeskommmune og Buskerudbyen i 2018. I Hønefoss og Kongsberg har Brakar i større grad omprioritert ved å kutte avganger med få passasjerer om sommeren og heller kjøre oftere resten av året når folk flest reiser.

Dette er i tråd med de politiske føringene vi har fra Brakars eier Buskerud fylkeskommune og som er vedtatt i Handlingsprogrammet for kollektivtransport i Buskerud. Brakar skal prioritere de områdene hvor folk flest bor. Tallene viser at vi lykkes godt der hvor det settes inn ekstra ressurser til å styrke tilbudet. Økt frekvens i byområdene gir en vekst.

Tabellen under viser registrerte reiser fordelt på område per juli 2018 og 2019.

Reiser fordelt på område
2018 2019 Diff Diff %
Drammen 2 830 595 3 026 498 195903 6,9
Lier 934 498 962 023 27525 2,9
Nedre Eiker 684 383 683 212 -1171 -0,2
Øvre Eiker og Midtfylket 670 324 667 878 -2446 -0,4
Kongsberg og Numedal 357 750 357 839 89 0,0
Røyken og Hurum 444 755 415 835 -28920 -6,5
Hallingdal og Hemsedal 183 560 171 747 -11813 -6,4
Ringerike 655 702 704 406 48704 7,4
Annet 21 609 22 197 588 2,7
Sum 6 783 176 7 011 635 228459 3,4
Byområder
Buskerudbyen 5 119 800 5 339 611 219811 4,3
Bylinjer Hønefoss 196 551 220 844 24293 12,4
Bylinjer Kongsberg 162 317 169 581 7264 4,5
Linje 200 Hønefoss – Oslo 248 423 255 150 6727 2,7

 Mange nye avganger Drammen – Vikersund
Fra 19. august øker Brakar tilbudet fra Øvre og Nedre Eiker ved å samkjøre linje 100 og 101 bedre. Dette gir betydelig flere avganger i helgene, men også et bedre rushtidstilbud med fire nye avganger i rushtid og svært mange nye avganger i helgene. Vi kjører nå 13 avganger tur/retur lørdag og 15 avganger tur/retur på søndager. Et bedre busstilbud i helgene er noe av det våre kunder etterspør aller mest, og vi er derfor svært glad for å kunne tilby økt tilbud disse dagene.

Styrkingen av tilbudet mellom Vikersund og Drammen er blant annet finansiert med midler fra Buskerud fylkeskommune.

Satser i Hønefoss og Kongsberg
Brakar fortsetter å satse videre i Hønefoss-området ved å utvide tilbudet fra skolestart.

I hovedsak bedres korrespondansen med linje 200 til Oslo på linjer hvor kundene har klaget på dette, samtidig som vi øker tilbudet på bylinjene ytterligere.Vi er veldig godt fornøyd med den store veksten på bylinjene i Kongsberg og nå fortsetter vi å satse på både linje 228 Haldenjordet – Hvervenmoen, 222 Hønefoss – Heradsbygda og 223 Klekken – Haug, samt selvfølgelig linje 200 til Oslo som er svært viktig for mange pendlere i Ringerike og Hole.

I Kongsberg har linje 403 Kongsberg – Skollenborg hatt en jevn og bra vekst de siste tre, og nå dobler vi tilbudet her på lørdager og kjører hver time fram til klokken 20.00. I tillegg øker vi litt på to av bylinjene hverdager og lørdag.

I Drammensområdet er det denne gangen kun Lier som får noen ekstra avganger, først og fremst på linje 169 Lierbyen – Oslo.

Se full oversikt over linjene som får flere avganger her.