Skip to main content

Brakar har registrert ca 380 000 flere reiser i 2019 mot 2018. Dette utgjør en økning på total 3,1 prosent på alle Brakars linjer. Det er i byområdene folk nå først og fremst reiser mer og mer kollektivt. På bylinjene i Hønefoss er veksten hele 11,6 prosent, i Drammen 7 prosent og bylinjene i Kongsberg 4,8 prosent.

Diagrammet over viser utvikling av reiser på Brakars linjer siden 2012. Antall reiser har økt med 17,2 prosent siden 2013.
Fra og med 1.1.2020 er Brakar eid av Viken fylkeskommune.

–Det er gledelig å se en markant økning i antall reisende med Brakars kollektivtilbud. Det viser at satsing på kollektivløsninger gir resultater, sier Kristoffer Robin Haug, fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken fylkeskommune.

-Vi er veldig godt fornøyd med at vi for sjette år på rad kan notere oss vekst i antall reiser og Brakar leverer som forutsatt av vår eier, sier Terje Sundfjord, adm. direktør i Brakar. –Vi øker andel kollektivreisende i byområdene i tråd med Handlingsplan for samferdsel 2018 -20201 og jobber iherdig for å bruke midlene fylkestinget bevilger til kollektivtrafikk smartere, slik at vi får flere reiser ut av hver eneste krone og bidrar til at folk velger en grønn reise, sier han. –Vi ser tre grunner til at vi har hatt god vekst i kollektivtrafikken over tid, sier han–Vi ser tre grunner til at vi har hatt god vekst over tid:

  • Økte midler fra belønningsmidler i Buskerudbyen gir resultater.
  • Omprioritering av avganger med svært få reisende om sommeren til områder og tider hvor det er større potensiale.
  • Smart ruteplanlegging basert på faglige prinsipper gir flere reiser.

Supervekst i Ringerike og Hole
Byområdet som vokser mest er Hønefoss. Bylinjene øker med hele 11,6 prosent. Brakar har benyttet omprioriterte midler fra reduserte avganger i sommerukene til å styrke bylinjene resten av året. Det har gitt gode resultater.

Linje 200 Hønefoss – Oslo er også styrket de siste årene. Her øker antall reiser med rundt 13 000 reiser, eller 2,9 prosent.

Vi ser for øvrig stor vekst på en rekke linjer på Ringerike, og det kan se ut som om innføring av parkeringsavgift på de videregående skolene i Hønefoss har bidratt til at mange flere velger kollektivt i hele området i 2019.

Drammen og Buskerudbyen
I Drammen øker trafikken med sju prosent i 2019. Reisene i Drammen utgjør 43 prosent av alle reiser på Brakars linjer, og veldig mye av den totale veksten på 380 000 reiser kommer i Drammen. På bylinjene her er det registrert ca 5,4 millioner reiser, en vekst på ca 350 000 fra 2018.

Antall reiser i Drammen har derfor stor betydning for veksten i Buskerudbyen. I hele dette området øker antall reiser fra tett oppunder 9,2 millioner til nesten 9,6 millioner reiser. Det vil si at antall reiser øker 4,2 prosent.

Veksten har vært jevn og stabil gjennom hele året. Linje 3 Kastanjesletta – Fjell i Drammen er stadig den overlegent travleste busslinjen i Buskerud med ca 2,3 millioner reiser i 2019. Linjen har vokst med rundt 100 000 reiser hvert år siden 2015. Deretter følger de store pendlelinjene 71 Drammen – Lierbyen – Asker og linje 51 Mjøndalen – Drammen. Disse linjene er det også styrket siste årene med både belønningsmidler, ekstra bevilgninger fra fylkeskommunen og Brakars egne midler. Se oversikt over de 10 største linjene i slutten av saken.

Lier
I Lier vokser også antall reiser noe, med 1,8 prosent eller ca 30 000 flere reiser. Det er registrert ca 1,7 millioner bussreiser i 2019.

Linje 71 Drammen – Asker er nå Brakars nest travleste linje med oppunder én million reiser i året, og en vekst på ca 34 000 reiser i 2019. Den utgjør hele 57 prosent av alle reiser i Lier-området. I tillegg er det god vekst med over 5000 nye reiser (10 %) på linje 72 Drammen – Lierskogen.

Nedre Eiker, Øvre Eiker og midtfylket
I Nedre Eiker og Øvre Eiker/midtfylket er antall reiser nesten uendret med henholdsvis 1 220 000 og 1 250 000 reiser i 2019. Det er ikke tilført nye midler eller gjort endringer i tilbudet i disse områdene i 2019.

Det er linje 100 Drammen – Hønefoss, som er en viktig pendlerlinje for innbyggerne i dette området, som vokser mest med over 18 000 nye reiser og vekst på nesten ni prosent.

Linje 101 er også en viktig linje på denne strekningen. Den kommer inn på listen over de ti travleste av Brakars linjer og har nesten 400 000 reiser i 2019.

Kongsberg og Numedal
Bylinjene i Kongsberg utgjør rundt 63 prosent av trafikken i dette området. Antall reiser på bylinjene øker med 4,8 prosent eller rundt 13 000 reiser. Her ble det benyttet omprioriterte midler fra reduserte avganger i sommerukene til å styrke bylinjene resten av året. Det har gitt gode resultater.

Nedgang i hele området sett under ett skyldes i sin helhet færre reiser på linje 420 Kongsberg – Rødberg og 422 Kongsberg – Flesberg. Dette ser delvis ut til å skyldes at elever som tidligere reiste til Flesberg nå går på skole på Lampeland.

Røyken og Hurum
I Røyken og Hurum er det registrert ca 756 200 reiser i 2019. Det er nesten 50 000 færre reiser enn i 2018, en nedgang på 6,2 prosent. Brakar ser ingen endring i salget i området, og må derfor bruke mer tid på å undersøke om nedgangen er reell, og i så fall hvorfor.

Linje 81 Drammen – Sætre er den største linjen i området med nesten 400 000 reiser, og utgjør 52 prosent av alle reiser.

Hallingdal og Hemsedal
I Hallingdal og Hemsedal går antall reiser ned fra 342 000 til 313 000, eller -8,5 %. Utviklingen av busstilbudet i dette området er i stor grad knyttet opp mot behovet for skoleskyss, og Brakars tall viser at det er registrert langt færre skolekort i 2019 mot 2018. Dette betyr at det er færre skoleelever som har behov for bussreise i området, og nedgangen er derfor som forventet.

Brakars 10 på topp

Linjenummer Linjenavn Antall reisende
3 Kastanjesletta-Fjell 2 323 779
71 Drammen – Lierbyen –  Asker 972 217
51 Drammen-Solbergelva-Mjøndalen 759 755
4 Bera – Kniveåsen 743 406
5 Vinnes – Tors vei 675 110
22 Bragernes – Konnerud – Svingen 518 920
24 Bragernes – Konnerud – Eikerdelet 488 346
200 Hønefoss-Oslo 464 700
81 Drammen – Spikkestad – Sætre 394 608
101 Drammen-Vikersund/Hønefoss 391 222