Skip to main content

Buskerudbyens elbysykkelordning, Brakar Bysykkel, i Kongsberg og Lier blir avviklet fra og med 1. januar 2024. Sykkeltilbudet har dessverre ikke oppnådd høy nok bruk til å kunne driftes videre.

Pilotprosjektet, som ble lansert høsten 2021, har vært et samarbeid mellom Brakar, Buskerudbyen, Kongsberg og Lier kommune. Tilbudet har vært finansiert av belønningsmidler fra Buskerudbyen og driftet av Brakar.

Til tross for en god mottakelse og en gradvis økning i antall turer i løpet av disse to årene, har ikke bruken blitt høy nok til at tilbudet kan drives videre. I Kongsberg har bruken de siste to årene ligget på ca. 5 000 turer pr år, mot ca. 1100 i Lier.   

For små markeder

Transportøkonomisk institutt (TØI) har evaluert ordningen på vegne av Buskerudbyen, og blant annet sett på den opp mot det kommersielle tilbudet i Drammen. Konklusjonen er at markedsstørrelsen er avgjørende for hvor vellykket et slikt tilbud er: «Markedene i Kongsberg og Lier er vesentlig mindre enn markedet i Drammen

Videre sier TØI: «Argumentet om at bysykler i privat regi ikke bidrar til vesentlige offentlige utgifter, forutsetter at det er marked nok til at brukerne kan betale for tjenesten. I Drammen virker dette å være tilfellet. Ut ifra våre vurderinger virker disse forutsetningene ikke å være tilstede i Kongsberg og Lier…»

TØI konkluderer også med at begge tilbudene ser ut til å ha effektiv drift, men samtidig er de vanskelige å sammenlikne da Bolts tilbud i Drammen også omfatter elsparkesykler som er mer populære enn elbysyklene. 

Vurderer alternativer

Lier kommune er i dialog med Drammen kommune om en mulig utvidelse av dagens kommersielt baserte tilbud i Drammen til også å omfatte deler av Lier. Den politiske saken i Drammen behandles 21. desember, og Lier kommune planlegger å fremme en sak på nyåret. Hvis forslaget gis tilslutning, vil samarbeidet bli gjennomført i 2024.  Dette vil imidlertid avhenge av om det vil være tilbyder av elbysykler i Drammen neste år. Det er i dag kun Bolt som tilbyr dette.

Det settes av én million kroner til et forsøk med ny innretning av en elbysykkelordning i Kongsberg, men det forutsetter samarbeid med lokalt næringsliv.

Siste driftsdag for syklene i Brakars regi blir 31. desember.