Skip to main content

Sommerkutt gir flere reiser på årsbasis


Brakar fjerner busser med få eller ingen passasjerer i sommerferien, og omprioriterer denne kjøringen til travle linjer resten av året. Dette vil totalt gi hele 157 000 flere reiser per år.

Antall bussreiser i juli er normalt så lite som 40 % av antall reiser en vanlig måned. Trafikktall fra sommeren 2017 viser at det er mange linjer som har få, eller omtrent ingen passasjerer i løpet av sommeren. Brakar har foretatt en gjennomgang av rutetilbudet for å omdisponere kjøring fra avganger/linjer med få passasjerer til avganger/linjer med potensielt flere passasjerer.

Omprioriteringene gir grunnlag for over 30 nye forbedringstiltak på 12 linjer.

De foreslåtte forbedringene i rutetilbudet kan gi grunnlag for å få ca. 195.000 flere påstigende, mens rutereduksjonene vil gi ca. 38.000 færre påstigende.

Sommertilbudet 2018

Flere områder får et dårligere sommertilbud enn i 2017 Dette blir i form av redusert antall avganger og at linjer ikke kjøres i perioden. På noen steder blir tilbudet erstattet av bestillingstransport.

–Brakar har mål om å øke antall reiser i Buskerud, og da må vi utnytte kjørte kilometer optimalt for å legge til rette for vekst i kollektivtrafikken.  Prinsippet er at vi skal kjøre kunder og  ikke nesten tomme busser. Dette er i tråd med Handlingsprogram for samferdsel for Buskerud og eierstrategien for Brakar, sier han.

Brakar har også funnet rom for å etablere et nytt sommertilbud med en gjennomgående rute i Hallingdal. Denne vil kjøre Flå – Geilo for særlig å ivareta sommerturistene.

Samtlige lokale linjer i Øvre Eiker, Midtfylket, Ringerike, Hole, Hallingdal og Kongsberg og Røyken og Hurum hadde 0-5 passasjerer i gjennomsnitt per avgang hverdager sommeren 2017. Noen enkeltavganger på de lokale linjene har gjennomsnittlig passasjertall som er over 5, men de aller fleste avgangene har svært få påstigende.

Tabellen under viser antall påstigende i gjennomsnitt pr. avgang sommeren 2017 i noen områder.

Område Passasjerer pr tur
Røyken og Hurum 2,4
Midtfylket, Kongsberg og Numedal 1,7
Øvre Hallingdal 1,6
Hole og Ringerike 2,5

Miljøvennlig transport

Brakar skal i henholdt til Kollektivtransportplan for Buskerud utvikle et miljøvennlig kollektivtilbud med flest mulig reiser. Urbanet Analyse gir i rapporten «72/2015 Klimaeffektiv kollektivtransport – Effekter av målrettede tiltak» nivået på når buss er mer klimavennlig enn bil.  Rapporten viser at selv om kollektivtrafikanter i de fleste norske byer har lavere CO2-utslipp per reise enn med bil, må det være åtte passasjerer om bord på bussene før miljøgevinsten hentes ut. Brakar mener derfor det er mest riktig å flytte kjøring med svært få passasjerer til tider på året hvor det er bedre grunnlag for kollektivtransport.

Oversikt over endringene sommer 2018

Tabellen under viser endringene i sommertilbudet 2018. Dette er enten linjer som ikke kjøres, blir ekstraordinært redusert eller endret til bestillingstransport. Det blir også sagt opp en nye linje i Hallingdal i sommerferien. Endringene gjelder enten i fem uker fra 02.07.t.o.m 05.08.2018, eller i åtte uker fra skoleslutt til skolestart.

Linje Kontraktsområde Endring
22 Svingen – Konnerud – Drammen Lier, Drammen, Nedre Eiker Redusert tilbud i 8 uker.
24 Eikerdelet – Konnerud – Drammen Lier, Drammen, Nedre Eiker Redusert tilbud i 8 uker.
55 Hovjordet – Drammen Lier, Drammen, Nedre Eiker Kjøres ikke i 8 uker.
62 Lierbyen – Sørsdal – Sylling Lier, Drammen, Nedre Eiker En avgang endres til bestilling i 8 uker.
81 Sætre – Drammen Røyken, Hurum Redusert tilbud i 5 uker på deler av strekningen.
82 Katrineåsen – Røyken stasjon Røyken, Hurum Kjøres ikke i 8 uker.
83 Hyggen – Røyken Røyken, Hurum Kjøres ikke i 8 uker.
84 Røyken – Slemmestad Røyken, Hurum Redusert tilbud i 8 uker.
86 Verket – Åsheim – Sætre Røyken, Hurum Kjøres ikke i 8 uker.
104 Vikersund – Åmot Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
105 Åmot – Eggedal Midtfylket, Kongsberg, Numedal Redusert tilbud, endres til bestillingslinje i 8 uker.
109 Lokalruter Drolsum Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
110 Vikersund – Noresund Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
112 Bråtabakken – Stalsberg Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
115 Hokksund – Kongsberg Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
210 Hønefoss – Sollihøgda Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
211 Hønefoss – Røyse – Vik Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
212 Hønefoss – Åsa – Sundvollen Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
221 Hønefoss – Haug – Jevnaker Hole og Ringerike Redusert tilbud i 5 uker.
224 Hønefoss – Lisletta – Haug Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
225 Hønefoss – Viul Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
232 Hønefoss – Hallingby Hole og Ringerike Redusert tilbud i 5 uker.
233 Hønefoss – Elsrud Hole og Ringerike Redusert tilbud i 5 uker.
241 Hønefoss – Noresund Hole og Ringerike Redusert tilbud i 5 uker.
242 Hønefoss – Øst-Veme Hole og Ringerike Kjøres ikke i 8 uker.
330 Flå – Gol – Geilo Nedre og Øvre Hallingdal Nytt tilbud. Kjøres
331 Hagafoss – Myrland Øvre Hallingdal Endres til bestillingslinje i 8 uker.
334 Geilo – Haugastøl Øvre Hallingdal Kjøres ikke i 8 uker.
336 Ål – Bergsjø Øvre Hallingdal Endres til bestillingslinje i 8 uker.
337 Ål – Torpo Øvre Hallingdal Kjøres ikke i 8 uker.
339 Ål – Myking/Holo Øvre Hallingdal Kjøres ikke i 8 uker.
405 Frydenbergåsen – Skisenteret Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 5 uker.
410 Kongsberg – Sagvoldbrua Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
412 Kongsberg – Krekling Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.
421 Kongsberg – Prestfoss Midtfylket, Kongsberg, Numedal Kjøres ikke i 8 uker.

 

Økt tilbud fra august 2018

Mange av de sparte kilometerne fra sommeren blir flyttet til avganger og området med hvor det er stort potensial for økt antall reiser. Tabellen under viser forbedringene i vintertilbudet. Disse vil kjøre fra august 2018. Økningen kommer på sentrale bylinjer i Drammen og Hønefoss, samt store pendlerlinjer flere steder i fylket. Disse endringene får oppstart i august 2018.

Linje Forbedringer
3 Fjell – Kastanjesletta Tidl. start hverdager, tidl. start søndager
4 Bera – Kniveåsen Minimum halvtimesavganger hele uka
5 Tors vei – Vinnes Halvtimesavganger hele uka
25 Gulskogen – Bragernes torg Bedre kveldstilbud mandag-lørdag
51 Mjøndalen – Drammen Min. halvtimesavganger hele uka,

tidligere start søndager

63 Lierbyen – Amtmannsvingen – Drammen To ekstra t/r på kveld hverdager
71 Asker – Tranby – Lierbyen – Drammen Min. halvtimesavganger hele uka, tidl. start hverdager fra Asker, tidl. start søndager
81 Sætre – Røyken – Drammen Tidl. start lørdager
101 Hokksund – Mjøndalen – Drammen Halvtimesavganger på kvelden hverdager, timesrute lørdager og søndager
200 Hønefoss – Oslo Nye avganger fra Hønefoss kl. 7.25 og 14.30.
223 Haugsbygd – Hønefoss Alle avganger får samme trasè
228 Haldenjordet – Hvervenmoen Senere tur på kvelden lørdager